Alcoholintoxicatie

Wat is alcoholintoxicatie?

Alcoholintoxicatie betekent eenvoudigweg dat u meer alcohol in het bloed / de adem heeft dan de toegelaten norm.

Voor professionele bestuurders (vrachtwagenbestuurders, bus- en taxichauffeurs, …) bedraagt de toegelaten norm vanaf 1 januari 2015 0,09 mg/l UAL (0,2 promille).

Voor niet-professionele bestuurders bedraagt de toegelaten norm 0,22 mg/l UAL (0,5 promille).

Procedure alcoholcontrole (positieve alcoholcontrole)

De politie kan aan elke bestuurder van een voertuig een ademtest opleggen.

Ook de bestuurder van een fiets wordt aanzien als bestuurder van een voertuig en kan derhalve worden onderworpen aan een ademtest.

Ook als u aanstalten maakt om uw voertuig te besturen, kan u aan een ademtest worden onderworpen.

Wanneer u betrokken bent bij een verkeersongeval, dient de politie u eveneens te onderwerpen aan een ademtest.

Uw ademtest kan drie resultaten hebben:

 • S (safe of veilig): u mag doorrijden zonder meer;
 • A (alarm): u heeft tussen de 0,22 en 0,35 mg/l UAL (tussen 0,5 en 0,8 promille);
 • P (positief): u heeft meer dan 0,35 mg/l UAL (meer dan 0,8 promille);

U mag een ademtest niet weigeren. Doet u dat toch, dan kan de politie u onmiddellijk een rijverbod opleggen van 6 uur. Het weigeren om een ademtest te ondergaan wordt tevens strafbaar gesteld.

Let wel, het opleggen van een ademtest is niet verplicht. Er kan onmiddellijk worden overgegaan tot het afnemen van een ademanalyse.

Indien het resultaat van de ademtest A of P aangeeft, dat dient u verplicht een ademanalyse te ondergaan. U dient dan opnieuw in een toestel te blazen om de hoeveelheid alcohol in uw bloed precies vast te stellen.

U kan steeds vragen om de ademanalyse een tweede keer uit te voeren indien u het niet eens bent met het weergegeven resultaat (dit is aan te raden). Dit moet u ook worden meegedeeld door de politie.

Indien het verschil tussen de resultaten van de twee ademanalyses groter is dan bepaalde nauwkeurigheidsvoorschriften, dient een derde ademanalyse te worden uitgevoerd.

Indien het verschil tussen twee van de resultaten niet meer bedraagt dan de nauwkeurigheidsvoorschriften, wordt het laagste resultaat in aanmerking genomen. Is het verschil groter, dan wordt de ademanalyse als niet uitgevoerd beschouwd en dient te worden overgegaan tot een bloedproef.

Het is de politie toegelaten u te onderwerpen aan een bloedproef in volgende gevallen:

 • Indien de ademtest een alcoholgehalte van ten minste 0,22 mg/l UAL aangeeft en een ademanalyse niet kon worden uitgevoerd;
 • Indien noch de ademtest, noch de ademanalyse kon worden uitgevoerd en u duidelijke tekenen van alcoholopname vertoont;
 • Indien noch de ademtest, noch de ademanalyse kon worden uitgevoerd, u betrokken was bij een ongeval en het onmogelijk is om na te gaan of er tekenen van dronkenschap zijn;

Daarnaast hebt u het recht om een bloedproef te vragen indien u om een tweede of derde ademanalyse hebt verzocht en het bekomen resultaat van de ademanalyse ten minste 0,35 mg/l UAL bedraagt.

Wat riskeer ik? (straf)

Na het afleggen van een positieve ademtest of ademanalyse is het voor u verboden om nog een voertuig te besturen.

De politie zal u dan ook onmiddellijk een stuurverbod kunnen opleggen van 3, 6 of 12 uur, afhankelijk van de ernst van de overtreding:

Duur stuurverbod Graad van intoxicatie
3 uur
 • ademanalyse 0,22 – 0,35 mg/l UAL
 • ademanalyse niet mogelijk en ademtest 0,22 – 0,35 mg/l UAL (= A)
6 uur
 • ademanalyse ≥ 0,35 mg/l UAL
 • ademanalyse niet mogelijk en ademtest ≥ 0,35 mg/l UAL (= P)
 • weigering ademtest of ademanalyse
 • geen test of analyse wegens andere reden dan weigering en duidelijke tekenen van alcoholopname
12 uur
 • geen test of analyse wegens andere reden dan weigering en blijkbaar in een toestand van dronkenschap of soortgelijke toestand

Als u een stuurverbod wordt opgelegd, zal u uw rijbewijs moeten afgeven aan de politie voor de duur van het stuurverbod.

Werd u een stuurverbod van 6 of 12 uur opgelegd, dan zal u uw rijbewijs pas terugkrijgen nadat u een nieuwe negatieve ademtest of ademanalyse hebt afgelegd

In volgende gevallen kan het openbaar ministerie beslissen om uw rijbewijs in te trekken voor een periode van 15 dagen, met mogelijkheid tot verlenging voor een periode van maximaal drie maanden:

 • bij een ademanalyse van ten minste 0,35 mg/l UAL (0,8 promille of meer);
 • bij een positieve ademtest indien de ademanalyse niet kon gebeuren;
 • bij duidelijke tekenen van alcoholopname waarbij de ademanalyse of ademtest niet konden worden uitgevoerd om andere redenen dan weigering;

Wanneer de politie u als bestuurder betrapt en u bevindt zich in één van bovenstaande gevallen, neemt de politie telefonisch contact op met de parketmagistraat met dienst. Wanneer deze opdracht geeft om uw rijbewijs onmiddellijk in te trekken, zal de politie het rijbewijs op de griffie van de politierechtbank neerleggen. Na de periode van 15 dagen kan u uw rijbewijs daar terug ophalen, tenzij de periode van onmiddellijk intrekking zou worden verlengd, wat eerder uitzonderlijk is.

Bij een alcoholconcentratie vanaf 0,65 mg/l UAL of 1,50 promille zal steeds tot onmiddellijke intrekking van het rijbewijs worden overgegaan.

Tijdens de periode van intrekking mag u geen enkel motorvoertuig besturen. Wordt u daarop toch betrapt, dan zal uw voertuig geïmmobiliseerd worden, d.w.z. dat uw voertuig op eigen kosten en risico getakeld wordt.

Bestuurt u toch een voertuig tijdens de periode van onmiddellijke intrekking dan kan u bovendien worden gestraft met een gevangenisstraf van drie maanden tot een jaar en/of met een geldboete van 1.200 euro tot 12.000 euro en met het verval van het recht tot sturen voor een duur van tenminste drie maanden en ten hoogste vijf jaar of voorgoed.

Wanneer u een verkeersinbreuk beging waarvoor uw rijbewijs door het parket onmiddellijk werd ingetrokken, dan zal u op een later ogenblik worden gedagvaard voor de politierechtbank. Het openbaar ministerie zal dan naast een geldboete en/of gevangenisstraf tevens een rijverbod vorderen van minimum 15 dagen zodat de periode van onmiddellijke intrekking minstens gedekt is.

Strafmaat

Sinds 1 juli 2014 kunnen ook overtredingen inzake rijden onder invloed van alcohol worden afgehandeld met een onmiddellijke inning.

De bedragen van de voorstellen tot onmiddellijke inning hangen af van de ernst van de inbreuk:

 • 0,22 - < 0,35 mg/l UAL (0,5 - < 0,8 promille): 179,00 euro
 • 0,35 - < 0,44 mg/l UAL (0,8 - < 1,00 promille): 420,00 euro (enkel voor buitenlandse bestuurders)
 • 0,44 - < 0,50 mg/l UAL (1,01 - < 1,15 promille): 578,00 euro (enkel voor buitenlandse bestuurders)
 • > of = 0,50 mg/l UAL (> of = 1,15 promille): geen onmiddellijke inning mogelijk

Wanneer professionele bestuurders (vrachtwagenbestuurders, bus- en taxichauffeurs, …) betrapt worden met een alcoholconcentratie tussen 0,09 en 0,22 mg/l UAL, d.i. tussen 0,2 en 0,5 promille in het bloed, dan zullen zij verplicht een onmiddellijke inning van 105,00 euro moeten betalen.

Belangrijke toepassingsvoorwaarde opdat een onmiddellijke inning kan worden aangeboden, is het feit dat u geen schade aan derden mag hebben veroorzaakt. Zo kan er bijvoorbeeld geen onmiddellijke inning voor alcoholintoxicatie worden aangeboden wanneer de strafbare intoxicatie werd vastgesteld naar aanleiding van een verkeersongeval.

De bedragen van de voorstellen tot minnelijke schikking hangen af van de ernst van de overtreding:

 • 0,22 - < 0,35 mg/l UAL (0,5 - < 0,8 promille): 240,00 euro
 • 0,35 - < 0,44 mg/l UAL (0,8 - < 1,00 promille): 600,00 euro
 • 0,44 - < 0,50 mg/l UAL (1,01 - < 1,15 promille): 800,00 euro
 • > of = 0,50 mg/l UAL (> of = 1,15 promille): geen minnelijke schikking mogelijk

Wanneer professionele bestuurders (vrachtwagenbestuurders, bus- en taxichauffeurs, …) betrapt worden met een alcoholconcentratie tussen 0,09 en 0,22 mg/l UAL, d.i. tussen 0,2 en 0,5 promille in het bloed, dan zal een minnelijke schikking kunnen worden voorgesteld ten bedrage van 145,00 euro.

Wanneer word ik gedagvaard?

Bij een intoxicatie van meer dan 1,15 promille of wanneer u in staat van strafbare alcoholintoxicatie betrokken bent in een verkeersongeval met gewonden, is de kans zeer groot dat u zal worden gedagvaard voor de politierechtbank.

Voor beginnende bestuurders, d.i. bestuurders van een motorvoertuig die minder dan 2 jaar houder zijn van een geldig rijbewijs op het ogenblik van de vaststelling van de strafbare alcoholintoxicatie, mag geen onmiddellijke inning of minnelijke schikking worden voorgesteld. Zodra een beginnend bestuurder een strafbare alcoholconcentratie vertoont, zal deze steeds worden gedagvaard voor de politierechtbank, waarbij een zwaardere straf zal worden opgelegd.

Straffen

Indien u wordt gedagvaard om te verschijnen voor de politierechtbank, kan de rechtbank u volgende straffen opleggen:

 • een intoxicatie van 0,22 tot 0,35 mg/l UAL (tussen 0,5 en 0,8 promille) wordt bestraft met een geldboete van 25,00 euro tot 500,00 euro (te vermenigvuldigen met de opdeciemen);
 • een intoxicatie van minstens 0,35 mg/l UAL (0,8 promille) wordt bestraft met een geldboete van 200,00 euro tot 2.000,00 euro (te vermenigvuldigen met de opdeciemen);
 • bij een intoxicatie van tenminste 0,09 mg/l UAL (0,2 promille) voor professionele bestuurders en 0,22 mg/l UAL (0,5 promille) voor andere bestuurders kan de rechter steeds een rijverbod opleggen voor een periode van 8 dagen tot 5 jaar. Het opleggen van een rijverbod is facultatief;
 • de rechtbank kan het sturen afhankelijk maken van het slagen in theoretische, praktische, psychologische en medische proeven;
 • bij een intoxicatie van tenminste 0,35 mg/l UAL (0,8 promille) kan de rechter een alcoholslot opleggen voor een minimale periode van één jaar. Voor feiten gepleegd na 1 juli 2018 gelden bijzondere bepalingen inzake het alcoholslot (zie de rubriek ALCOHOLSLOT - BELANGRIJK VOOR FEITEN NA 1 JULI 2018).

Noot i.v.m. opdeciemen: voor verkeersovertredingen tot en met 31.12.2016 dienen de geldboetes bepaald in de wet te worden vermenigvuldigd met 6. Voor verkeersovertredingen vanaf 01.01.2017 dienen de geldboetes bepaald in de wet te worden vermenigvuldigd met 8.

Bent u een beginnende bestuurder, dan zal de rechtbank u verplicht een rijverbod moeten opleggen van minimum 8 dagen. Tevens zal u verplicht uw theoretisch en/of praktisch rijexamen opnieuw moeten afleggen.

Was u betrokken bij een verkeersongeval, had u op dat ogenblik gedronken en was er een slachtoffer dat gewond of gedood werd ingevolge het ongeval, dan zal u nog strenger gestraft worden. Indien u daaromtrent meer informatie wenst te bekomen, raden wij u aan contact op te nemen met onze specialisten.

Herhaling

Wordt u binnen de drie jaar na een veroordeling wegens vluchtmisdrijf, strafbare alcoholintoxicatie van minstens 0,35 mg/l UAL (0,8 promille), dronkenschap, het rijden onder invloed van drugs, een zware snelheidsovertreding of rijden zonder geldige verzekering opnieuw veroordeeld voor één van deze zware overtredingen, dan zal de rechtbank naast de hoger vermelde bestraffingen bovendien verplicht zijn u een rijverbod op te leggen van minimaal drie maanden tot vijf jaar of voorgoed. Tevens zal u moeten slagen in een medisch en psychologisch onderzoek en uw praktisch en theoretisch rijexamen opnieuw moeten afleggen.

Wordt u binnen de drie jaar na een vorige veroordeling waarbij u werd veroordeeld wegens enkelvoudige herhaling opnieuw veroordeeld wegens vluchtmisdrijf, strafbare alcoholintoxicatie van minstens 0,35 mg/l UAL (0,8 promille), dronkenschap, het rijden onder invloed van drugs, een zware snelheidsovertreding of rijden zonder geldige verzekering dan zal de rechtbank verplicht zijn u een rijverbod op te leggen van minimaal 6 maanden en zal u alle 4 de examens opnieuw moeten afleggen (theoretisch en praktisch rijexamen en geneeskundig en psychologisch onderzoek).

Wordt u binnen de drie jaar na een vorige veroordeling waarbij u werd veroordeeld wegens dubbele herhaling opnieuw veroordeeld wegens vluchtmisdrijf, strafbare alcoholintoxicatie van minstens 0,35 mg/l UAL (0,8 promille), dronkenschap, het rijden onder invloed van drugs, een zware snelheidsovertreding of rijden zonder geldige verzekering dan zal de rechtbank verplicht zijn u een rijverbod op te leggen van minimaal 9 maanden en zal u alle 4 de examens opnieuw moeten afleggen (theoretisch en praktisch rijexamen en geneeskundig en psychologisch onderzoek).

Noot i.v.m. opdeciemen: voor verkeersovertredingen tot en met 31.12.2016 dienen de geldboetes bepaald in de wet te worden vermenigvuldigd met 6. Voor verkeersovertredingen vanaf 01.01.2017 dienen de geldboetes bepaald in de wet te worden vermenigvuldigd met 8.

Voorbeeld: Stel dat u bij vonnis van de politierechtbank d.d. 05.01.2017 werd veroordeeld wegens het rijden onder invloed van drugs. Op 15.06.2017 blies u vervolgens positief bij een alcoholcontrole. U had een alcoholintoxicatie van 1,6 promille. U zal opnieuw voor de rechtbank moeten verschijnen. Deze zal vaststellen dat u zich in staat van herhaling bevindt en u minimaal moeten veroordelen tot een geldboete van 2.400 3.200 euro (400 x 6 8) en een rijverbod van minimaal drie maanden (eventueel gedeeltelijk met uitstel). U zal eveneens een medisch en psychologisch onderzoek moeten ondergaan en uw theoretisch en praktisch rijexamen opnieuw moeten afleggen.

ALCOHOLSLOT (BELANGRIJK VOOR FEITEN NA 1 JULI 2018)

Een alcoholslot is een klein toestel in uw voertuig dat verbonden wordt met de startmotor van uw voertuig. Voor u kan starten, moet u in het alcoholtoestel blazen. Het toestel meet dan de hoeveelheid alcohol. Als de hoeveelheid gemeten alcohol groter is dan de maximaal toegestane hoeveelheid, zal de motor van uw voertuig niet starten.

Bij een intoxicatie van tenminste 0,35 mg/l UAL (0,8 promille) of in geval van dronkenschap kon de rechtbank voor feiten gepleegd tot 1 juli 2018 (facultatief) een alcoholslot opleggen voor een periode van minimaal 1 jaar en ten hoogste 5 jaar of voorgoed.

Voor feiten gepleegd na 1 juli 2018 kan de rechtbank nog steeds facultatief een alcoholslot opleggen bij een intoxicatie van tenminste 0,35 mg/l UAL (0,8 promille) of in geval van dronkenschap, met dien verstande dat de duur van het alcoholslot ten minste 1 jaar en maximum 3 jaar of levenslang bedraagt.

Voor feiten gepleegd na 1 juli 2018 zal de rechtbank evenwel in beginsel verplicht zijn u een alcoholslot op te leggen voor een duur van minimaal 1 jaar indien u veroordeeld wordt voor een intoxicatie van ten minste 0,78 mg/l UAL (1,8 promille). De rechtbank kan evenwel beslissen u geen alcoholslot op te leggen mits bijzondere motivering.

Indien u na 1 juli 2018 tweemaal betrapt wordt op het besturen van een voertuig in staat van strafbare alcoholintoxicatie van ten minste 0,50 mg/l UAL (1,15 promille), zal de rechtbank u verplicht een alcoholslot dienen op te leggen. De rechtbank zal niet kunnen beslissen om u geen alcoholslot op te leggen. Afwijkingen zijn met andere woorden niet toegestaan.

Indien de rechtbank een alcoholslot oplegt zal u tevens verplicht zijn een omkaderingsprogramma te volgen.

De kostprijs van het alcoholslot en het omkaderingsprogramma is aanzienlijk en bedraagt makkelijk 3.000,00 euro of meer.