Beginnende bestuurder

Beginnende bestuurder

Beginnende bestuurders die welbepaalde verkeersovertredingen begaan, worden strenger bestraft.

Eenieder die minder dan 2 jaar houder is van een Belgisch rijbewijs categorie B op het ogenblik dat de overtreding werd begaan, zelfs al betreft het motorvoertuig waarmee de overtreding werd begaan geen voertuig categorie B.

De wet bepaalt enkel dat de overtreding moet zijn begaan met een motorvoertuig. De wet bepaalt niet als voorwaarde voor de toepassing van de strengere regelgeving die van toepassing is op beginnende bestuurders dat de overtreding moet zijn begaan met een motorvoertuig waarvoor men verplicht houder moet zijn van een rijbewijs. Dit betekent dat ook een overtreding begaan door een bestuurder die minder dan 2 jaar houder is van zijn rijbewijs B met een bromfiets klasse A of een gemotoriseerd voortbewegingstoestel (bijvoorbeeld: segway, elektronische rolstoel, …) ook onder de strengere bestraffing valt.

De strengere bestraffing zal enkel gelden indien u als beginnende bestuurder één van volgende verkeersovertredingen hebt begaan:

 • Alcohol in het verkeer:
  • op een openbare plaats een motorvoertuig besturen of een bestuurder begeleiden met het oog op scholing, terwijl de ademanalyse een alcoholconcentratie aangeeft van minstens 0,22 mg/l UAL of de bloedanalyse een alcoholconcentratie meet van minstens 0,5 promille;
  • op een openbare plaats een motorvoertuig besturen of een bestuurder begeleiden met het oog op de scholing, na eerdere vaststellingen inzake het sturen of begeleiden met het oog op scholing onder invloed van alcohol voordat een nieuwe ademtest of ademanalyse afgelegd werd;
  • weigeren zich te onderwerpen aan de ademtest of aan de ademanalyse, of, zonder wettige reden, weigeren de bloedproef te laten nemen;
  • het rijbewijs of het als zodanig geldend bewijs waarvan hij houder is, in het geval de inhouding (3 of 6 uur), niet afgeven, of het ingehouden voertuig besturen;
  • een persoon die duidelijke tekens van strafbare alcoholopname vertoont of die zich blijkbaar bevindt in staat van dronkenschap of soortgelijke staat, aanzetten of uitdagen tot het besturen van een motorvoertuig of tot het begeleiden met het oog op de scholing;
  • een persoon die duidelijke tekens van strafbare alcoholopname vertoont of die zich blijkbaar bevindt in staat van dronkenschap of soortgelijke staat, een motorvoertuig toevertrouwen om te besturen of om te begeleiden met het oog op de scholing.
 • Drugs in het verkeer:
  • op een openbare plaats een motorvoertuig besturen, of een bestuurder begeleiden met het oog op de scholing wanneer de speekselanalyse of bloedanalyse, de aanwezigheid van drugs gelijk aan of hoger dan de wettelijk bepaalde norm in het bloed of het speeksel aangeeft;
  • een persoon die duidelijke tekenen vertoont onder invloed te zijn van drugs, aanzetten of uitdagen tot het besturen van een motorvoertuig of tot het begeleiden met het oog op de scholing;
  • een persoon die duidelijke tekenen vertoont onder invloed te zijn van drugs, een motorvoertuig toevertrouwen om het te besturen of om te begeleiden met het oog op de scholing;
  • op een openbare plaats een motorvoertuig besturen of een bestuurder begeleiden met het oog op de scholing, na eerdere vaststellingen inzake het sturen of begeleiden met het oog op scholing onder invloed van drugs voordat een test afgelegd werd (sturen tijdens de inhouding van 12 uur);
  • zonder wettige reden, weigeren:
   • zich te onderwerpen aan de gestandaardiseerde urinetest / speekseltest;
   • de bloedproef te laten afnemen (weldra speekselproef);
   • het rijbewijs of het als zodanig geldend bewijs waarvan hij houder is, in het geval van inhouding, niet  afgeven, of het ingehouden motorvoertuig besturen.
 • Verkeersongevallen:
  • Het veroorzaken van een verkeersongeval met doden of zwaargewonden;
  • Indien het ongeval enkel de oorzaak is geweest van lichte verwondingen dan kan de rechter overgaan tot het opleggen van een rijverbod en het terugkrijgen van uw rijbewijs afhankelijk stellen van het afleggen van theoretische en/of praktische proeven, maar de rechtbank is hiertoe niet verplicht.
  • Een goede juridische verdediging is dan ook essentieel.
  • Verkeersongevallen met vluchtmisdrijf;
 • Snelheidsovertredingen en verkeersovertredingen van de 3e of de 4e graad:
  • Alle overtredingen van de Wegcode van de 3e of 4e graad;
  • Het overschrijden van de maximaal toegelaten snelheid met:
   • meer dan 30 km/u op andere wegen;
   • meer dan 20 km/u in een bebouwde kom, in een zone 30, schoolomgeving, erf of woonerf;
 • Vaststelling van overtredingen bemoeilijken of verhinderen:
  • Het bezit van een uitrusting die of elk ander middel dat de vaststelling van overtredingen van deze wet en van de reglementen betreffende de politie over het wegverkeer, bemoeilijkt of verhindert of automatisch werkende toestellen opspoort (bijvoorbeeld: een radardetector).
 • Herhaling / recidive:
  • Indien u veroordeeld wordt wegens om het even welke overtreding van de wegverkeerswet of de uitvoeringsbesluiten ervan (waaronder o.a. ook de overtredingen van de eerste en tweede graad vallen) en u binnen het jaar vóór de overtreding driemaal hieromtrent werd veroordeeld.
 • Overtredingen inzake het rijbewijs:
  • een motorvoertuig besturen zonder houder te zijn van het rijbewijs vereist voor het besturen van dit voertuig, of van het als zodanig geldend bewijs;
  • een valse verklaring afleggen om de afgifte van een rijbewijs of van een als zodanig geldend bewijs te bekomen;
  • een motorvoertuig besturen terwijl u lijdt aan een van de bepaalde lichaamsgebreken of aandoeningen, of indien u niet voldaan heeft aan het geneeskundig onderzoek indien dit verplicht is.

De strengere bestraffing bestaat erin dat de rechtbank verplicht is om u een rijverbod van minimaal 8 dagen op te leggen en het herstel van het recht tot sturen minstens afhankelijk moet stellen van het opnieuw slagen voor het theoretisch of het praktisch rijexamen.

In vele rechtbanken wordt u als jonge bestuurder de keuze gegeven door de rechter welke proeven u bij voorkeur wenst te ondergaan. Het is dan ook belangrijk dat u, voor de terechtzitting waarop uw zaak zal worden behandeld, nadenkt welke proeven u bij voorkeur opnieuw zou wensen af te leggen (theoretisch of praktisch rijexamen).