Schadevergoeding bekomen bij verkeersongeval

Minnelijke regeling

Veelal zal uw verzekeringsmaatschappij samen met de verzekeringsmaatschappij van de tegenpartij tot een minnelijke regeling proberen te komen.

Toch kan het nuttig zijn om ook dan een beroep te doen op een gespecialiseerd advocaat inzake wegverkeer teneinde er op toe te zien dat uw verzekeringsmaatschappij uw dossier behandelt zoals het behoort (is de schadevergoeding die u wordt uitbetaald optimaal of is er een mogelijkheid om een bijkomende vergoeding te bekomen?…).

In het kader van een minnelijke regeling komt het soms voor dat de verzekeringsmaatschappijen van oordeel zijn dat beide bestuurders gedeeltelijk aansprakelijk zijn voor het ongeval, zodat zij een regelingsvoorstel in die zin opmaken.

Weet dat u in geen geval verplicht bent om akkoord te gaan met dergelijk regelingsvoorstel.

In dat geval kan u veelal een beroep doen op de objectiviteitsclausule die in de meeste rechtsbijstandverzekeringen is opgenomen.

Daar waar uw rechtsbijstandsverzekeraar er alle belang bij heeft om geen gerechtelijke procedure te voeren, heeft u er alle belang bij dat elke kans om uw schade te verhalen, hoe klein ook, wordt benut op kosten van uw rechtsbijstandsverzekeraar.

Wanneer er een discussie rijst tussen uw verzekeraar en uzelf met betrekking tot de aansprakelijkheid, heeft u veelal het recht om een omstandig gemotiveerd juridisch advies in te winnen (polis rechtsbijstand).

Indien de door u geconsulteerde advocaat evenwel uw standpunt onderschrijft, zal uw verzekeraar, ongeacht de eventuele afloop van een gerechtelijke procedure, verplicht zijn de kosten en erelonen van uw advocaat volledig ten laste te nemen. Ook de kosten en erelonen die betrekking hebben op het formuleren van het omstandig juridisch advies.

Indien de door u geraadpleegde advocaat van oordeel is dat het standpunt van uw verzekeraar correct is, dan zal u de helft van de kosten en erelonen voor dit advies zelf moeten dragen. Dit is wettelijk bepaald.

Procedure voor politierechtbank

Indien de tegenpartij door het openbaar ministerie wordt gedagvaard voor de politierechtbank en uw schade nog niet of slechts gedeeltelijk werd vergoed, hebt u de mogelijk om zich burgerlijke partij te stellen voor de politierechtbank.

Hiervoor doet u bij voorkeur een beroep op een gespecialiseerd advocaat inzake wegverkeer die steeds zal streven naar een zo volledig mogelijke vergoeding van de door u geleden schade.

Indien het openbaar ministerie nalaat om tot dagvaarding van schadeveroorzaker over te gaan en u van oordeel bent dat de tegenpartij gehouden is tot vergoeding van de door u geleden schade, beschikt u over de mogelijkheid om de zaak zelf aanhangig te maken bij de politierechtbank zetelend in burgerlijke zaken.

Dit is mogelijk zodra het openbaar ministerie te kennen heeft gegeven niet tot dagvaarding van de tegenpartij te zullen overgaan.

Normalerwijze zullen de gerechtskosten en de kosten en erelonen van uw raadsman integraal ten laste worden genomen door uw rechtsbijstandsverzekeraar indien u over een rechtsbijstandsverzekering beschikt hetgeen meestal het geval is.