Werkstraf

Wat?

Een werkstraf bestaat er in dat u kosteloze arbeid dient te verrichten ten voordele van de Belgische Staat. Deze arbeid mag uitsluitend worden verricht bij openbare diensten van de Staat, de gemeenten, de provincies, de gewesten en de gemeenschappen, evenals bij vzw’s of bij stichtingen met een sociaal, wetenschappelijk of cultureel oogmerk.

Voorbeelden van werkstraffen zijn bijvoorbeeld het opruimen van zwerfvuil, keukenhulp in verzorgingstehuizen, …

De duur van de werkstraf bedraagt minstens 20 uur en ten hoogste 300 uren.

Een werkstraf kan alleen worden opgelegd met uw instemming.

De rechter kan aanwijzingen geven aangaande de invulling van de werkstraf, maar de concrete invulling wordt steeds overgelaten aan een justitieassistent.

Is een werkstraf mogelijk bij een inbreuk op verkeerswetgeving?

Theoretisch gezien kunnen alle zaken die door de politierechtbank worden behandeld worden bestraft met een werkstraf.

In de praktijk oordelen rechters evenwel eerder afwijzend op het verzoek tot het toekennen van een werkstraf naar aanleiding van verkeersinbreuken. De motivering hiervoor luidt veelal dat er onvoldoende verband bestaat tussen de begane verkeersinbreuk en de uit te voeren werkstraf.

Niettemin kan de vraag steeds worden gesteld aan de rechtbank en valt het niet a priori uit te sluiten dat de rechtbank u een werkstraf zal opleggen. Een goede motivering van het verzoek tot het opleggen van een werkstraf zal evenwel essentieel zijn.