Verjaring

Verjaring

Er dient een onderscheid te worden gemaakt tussen de verjaring van de strafvordering enerzijds en de verjaring van de straf anderzijds.

Is de strafvordering verjaard, dan betekent dit dat u geen veroordeling meer kan oplopen.

Eenmaal u een straf hebt opgelopen, dient deze evenwel binnen een bepaalde termijn ten uitvoer te worden gelegd. Doet men dit niet, dan vervalt het recht op strafuitvoering. Met andere woorden de straf kan u niet meer worden opgelegd.

De strafvordering dient binnen een bepaalde termijn te worden afgewikkeld. Met andere woorden sinds de datum van de overtreding en de datum waarop de rechtbank definitief uitspraak doet mag slechts een bepaalde termijn verstrijken. Wordt deze termijn overschreden, dan treedt er verval van de strafvordering in. Dit betekent dat u niet meer kan worden veroordeeld door de rechtbank en dient te worden vrijgesproken.

Het is dan ook belangrijk dat telkenmale wordt nagegaan zo de strafvordering niet vervallen is door verjaring.

De strafvordering inzake verkeersovertredingen verjaart normaal gezien na twee jaar te rekenen vanaf de dag waarop de overtreding werd begaan.

Voor volgende overtredingen bedraagt de verjaringstermijn evenwel drie jaar:

 • rijden zonder geldig rijbewijs;
 • rijden tijdens de duur van de onmiddellijke intrekking;
 • vluchtmisdrijf;
 • alcoholintoxicatie van ten minste 0,35 mg/l UAL of 0,8 promille;
 • rijden in een staat van dronkenschap of soortgelijke toestand;
 • rijden onder invloed van drugs;
 • sturen spijts verval;
 • besturen van een voertuig zonder alcoholslot terwijl u een alcoholslot was opgelegd;

Wanneer u evenwel betrokken was bij een verkeersongeval met doden of gewonden, zal u worden vervolgd voor onopzettelijke doding of het onopzettelijk toebrengen van slagen en verwondingen. De strafvordering verjaart alsdan pas na verloop van een termijn van 5 jaar.
Let wel, de verjaring kan worden gestuit en geschorst. Stuiting van de verjaring betekent dat een nieuwe verjaringstermijn van dezelfde duur begint te lopen. Het principe van de stuiting houdt in dat de lopende verjaringstermijn wordt onderbroken en dat vanaf de dag van de stuiting een nieuwe verjaringstermijn begint te lopen die gelijk is aan de vorige. De verjaringstermijn kan evenwel nooit langer zijn dan het dubbele van de initiële verjaringstermijn.
De verjaring van de strafvordering kan ook geschorst worden. Wanneer de verjaring geschorst is, betekent dit dat de verjaring onderbroken is en na verloop van een bepaalde tijd opnieuw zal verder lopen voor de resterende termijn.

Wenst u te weten of er in uw specifiek geval sprake is van verjaring van de strafvordering, neem dan contact op met onze specialisten inzake wegverkeer.

Het openbaar ministerie is ervoor verantwoordelijk dat u de door de rechter opgelegde straf effectief uitvoert. Het openbaar ministerie dient er daarenboven voor te zorgen dat u de door de rechtbank opgelegde straf binnen een bepaalde termijn uitvoert.

Is deze termijn verstreken, dan is de plicht om de straf uit te voeren vervallen.

De verjaringstermijnen zijn de volgende:

 • voor criminele straffen (gevangenisstraffen van 5 jaar of hoger): 20 jaar;
 • voor correctionele straffen (geldboete van ten minste 26,00 euro (te vermenigvuldigen met de opdeciemen) en/of gevangenisstraffen van minder dan 5 jaar): na 5 jaar voor straffen tot 3 jaar én na 10 jaar voor straffen van meer dan 3 jaar;
 • voor politiestraffen (gevangenisstraffen tot maximaal 7 dagen en/of geldboete tot 25,00 euro (te vermenigvuldigen met de opdeciemen)): 1 jaar;
 • De meeste straffen die worden uitgesproken naar aanleiding van de overtreding van de wetgeving inzake wegverkeer zijn geen politiestraffen maar correctionele straffen. De meeste geldboetes die worden uitgesproken door de politierechter bedragen immers meer dan 25,00 euro (te vermenigvuldigen met de opdeciemen).

Noot i.v.m. opdeciemen: voor verkeersovertredingen tot en met 31.12.2016 dienen de geldboetes bepaald in de wet te worden vermenigvuldigd met 6. Voor verkeersovertredingen vanaf 01.01.2017 dienen de geldboetes bepaald in de wet te worden vermenigvuldigd met 8.