Dronkenschap of soortgelijke toestand

Wat is dronkenschap of soortgelijke toestand?

Dronkenschap of soortgelijke toestand betekent dat u de controle over uw daden verloren bent als gevolg van alcoholinname, de inname van drugs of geneesmiddelen.

Of u zich op het ogenblik van een ongeval in een staat van dronkenschap bevond, is een feitenkwestie dewelke aan de soevereine beoordeling van de rechter wordt overgelaten. De rechtbank zal zich daarbij steunen op de door de agenten gedane vaststellingen met betrekking tot uw toestand, uw houding en uw gedragingen.

Kon u nog op een rechte lijn lopen of had u een waggelende gang? Diende u te braken? Was uw kledij wanordelijk? … Het antwoord op die vragen zal doorslaggevend zijn om te oordelen of u zich al dan niet in staat van dronkenschap of in een soortgelijke toestand bevond.

Wat riskeer ik?

Ingeval de ademtest of ademanalyse als gevolg van een andere reden dan weigering niet mogelijk is, en u zich klaarblijkelijk in een toestand van dronkenschap of soortgelijke toestand bevindt, dan kan u door de politie een stuurverbod van 12 uren worden opgelegd.

In voorkomend geval zal u uw rijbewijs moeten afgeven aan de politie voor de duur van het stuurverbod.

Indien u zich in een staat van dronkenschap of soortgelijke toestand bevindt, bestaat de mogelijkheid dat het openbaar ministerie beslist om uw rijbewijs in te trekken voor een periode van 15 dagen, met mogelijkheid tot verlenging gedurende maximaal drie maanden.

Wanneer word ik gedagvaard?

Wanneer de verbalisanten oordelen dat u zich in staat van dronkenschap of een soortgelijke toestand bevond, dan zal u worden gedagvaard om te verschijnen voor de politierechtbank.

Straffen

Dronkenschap in het verkeer wordt zwaar bestraft.

Dronkenschap wordt gestraft met een geldboete van minimaal 200,00 euro tot maximaal 2.000,00 euro (te vermenigvuldigen met de opdeciemen) en met een verplicht rijverbod gedurende een periode van 1 maand tot 5 jaar of voorgoed.

De rechtbank kan u tevens facultatief veroordelen tot het opnieuw slagen in uw theoretisch en/of praktisch rijexamen of het herstel in het recht tot sturen afhankelijk maken van het met succes ondergaan van een medisch en/of psychologisch onderzoek

Was u evenwel beginnende bestuurder dan zal u bovendien ook verplicht uw praktisch en/of theoretisch rijexamen opnieuw moeten afleggen.

Was u betrokken bij een verkeersongeval, was u op dat ogenblik dronken en was er een slachtoffer dat gewond of gedood werd ingevolge het ongeval, dan zal u nog strenger gestraft worden. Indien u daaromtrent meer informatie wenst te bekomen, raden wij u aan contact op te nemen met onze specialisten.

Noot i.v.m. opdeciemen: voor verkeersovertredingen tot en met 31.12.2016 dienen de geldboetes bepaald in de wet te worden vermenigvuldigd met 6. Voor verkeersovertredingen vanaf 01.01.2017 dienen de geldboetes bepaald in de wet te worden vermenigvuldigd met 8.

Herhaling

Wordt u na een veroordeling wegens strafbare alcoholintoxicatie van minstens 0,35 mg/l UAL (0,8 promille), dronkenschap of drugs in het verkeer, binnen de drie jaar na de veroordeling opnieuw betrapt op het rijden onder invloed met een alcoholconcentratie van minstens 0,35 mg/l UAL (0,8 promille), dronkenschap of drugs in het verkeer dan zal u worden bestraft met een gevangenisstraf van een maand tot twee jaar en/of met een geldboete van 400,00 euro tot 5.000,00 euro.

In geval van nieuwe herhaling binnen de drie jaar na de tweede veroordeling, kunnen de hierboven bepaalde gevangenisstraffen en geldboeten bovendien worden verdubbeld.

Wordt u binnen de drie jaar na een veroordeling wegens vluchtmisdrijf, strafbare alcoholintoxicatie van minstens 0,35 mg/l UAL (0,8 promille), dronkenschap, het rijden onder invloed van drugs, een zware snelheidsovertreding of rijden zonder geldige verzekering opnieuw veroordeeld voor één van deze zware overtredingen, dan zal u worden gestraft met een rijverbod van ten minste drie maanden tot vijf jaar of voorgoed. Tevens zal u moeten slagen in een medisch en psychologisch onderzoek en uw praktisch en theoretisch rijexamen opnieuw moeten afleggen.

Wordt u binnen de drie jaar na een vorige veroordeling waarbij u werd veroordeeld wegens enkelvoudige herhaling opnieuw veroordeeld wegens vluchtmisdrijf, strafbare alcoholintoxicatie van minstens 0,35 mg/l UAL (0,8 promille), dronkenschap, het rijden onder invloed van drugs, een zware snelheidsovertreding of rijden zonder geldige verzekering dan zal de rechtbank verplicht zijn u een rijverbod op te leggen van minimaal 6 maanden en zal u alle 4 de examens opnieuw moeten afleggen (theoretisch en praktisch rijexamen en geneeskundig en psychologisch onderzoek).

Wordt u binnen de drie jaar na een vorige veroordeling waarbij u werd veroordeeld wegens dubbele herhaling opnieuw veroordeeld wegens vluchtmisdrijf, strafbare alcoholintoxicatie van minstens 0,35 mg/l UAL (0,8 promille), dronkenschap, het rijden onder invloed van drugs, een zware snelheidsovertreding of rijden zonder geldige verzekering dan zal de rechtbank verplicht zijn u een rijverbod op te leggen van minimaal 9 maanden en zal u alle 4 de examens opnieuw moeten afleggen (theoretisch en praktisch rijexamen en geneeskundig en psychologisch onderzoek).

Noot i.v.m. opdeciemen: voor verkeersovertredingen tot en met 31.12.2016 dienen de geldboetes bepaald in de wet te worden vermenigvuldigd met 6. Voor verkeersovertredingen vanaf 01.01.2017 dienen de geldboetes bepaald in de wet te worden vermenigvuldigd met 8.

Voorbeeld: Stel dat u bij vonnis van de politierechtbank d.d. 05.01.2017 werd veroordeeld wegens het rijden in toestand van dronkenschap. Op 01.06.2017 werd u tegengehouden door de politie waarbij deze vaststelde dat u verkeerde in staat van dronkenschap. U zal opnieuw voor de rechtbank moeten verschijnen. Indien deze meent dat er effectief sprake was van dronkenschap, zal de rechtbank vaststellen dat u zich in staat van herhaling bevindt en u minimaal moeten veroordelen tot een geldboete van 3.200,00 euro (400,00 euro x 8) en een rijverbod van minimaal drie maanden. U zal eveneens een medisch en psychologisch onderzoek moeten ondergaan en uw theoretisch en praktisch rijexamen opnieuw moeten afleggen.

Belang onderscheid alcoholintoxicatie en dronkenschap – regres/verhaal verzekering

Het onderscheid tussen alcoholintoxicatie en dronkenschap is niet enkel van wezenlijk belang wat de bestraffing betreft, doch ook wat een eventueel regres/verhaal van uw verzekeringsmaatschappij betreft die de schade aan een eventueel slachtoffer vergoed.

Na een veroordeling voor een inbreuk op de wegcode samen met een veroordeling wegens alcoholintoxicatie / dronkenschap kan de verzekeringsmaatschappij die tot uitbetaling van de schadevergoeding aan het slachtoffer is overgegaan een vordering instellen tegen u teneinde de vergoeding die ze aan het slachtoffer heeft betaald op u te verhalen.

Enkel in geval van dronkenschap kan door uw verzekeringsmaatschappij regres worden uitgeoefend. De vergoeding waarvoor de verzekeringsmaatschappij regres kan uitoefenen is wettelijk beperkt.

Gelet op de belangrijke financiële gevolgen die dit voor u kan hebben, is het belangrijk bij een verkeersongeval met gewonden om een vrijspraak te bekomen wegens dronkenschap. Op die manier kan een latere regresvordering van uw verzekeraar en een (eventuele) financiële kater vermeden worden.

Een goede verdediging op strafgebied is dan ook essentieel en kan u behoeden voor een financiële catastrofe.