Uitstel en opschorting

In de praktijk worden bijzonder veel straffen met gedeeltelijk uitstel van tenuitvoerlegging uitgesproken. Dit komt er op neer dat u slechts een deel van de uitgesproken geldboete effectief dient te betalen of slechts een deel van het uitgesproken rijverbod effectief moet ondergaan.

In een beperkt aantal gevallen wordt ook de opschorting uitgesproken. Dit komt er op neer dat de rechtbank u schuldig acht, maar u geen straf oplegt.

Indien een straf wordt uitgesproken met uitstel, wordt daaraan een termijn gekoppeld waarbinnen u geen nieuwe veroordelingen mag oplopen, de zogenaamde proefperiode. Begaat u toch een nieuw misdrijf dan kan het deel van de straf dat met uitstel werd uitgesproken effectief worden.

Herroeping zal mogelijk zijn wanneer tijdens de proeftijd een nieuw misdrijf wordt gepleegd dat veroordeling krachtens de wet betreffende de politie over het wegverkeer tot gevolg heeft gehad.

De herroeping is een mogelijkheid waarover het openbaar ministerie beschikt. Het openbaar ministerie is evenwel niet verplicht van deze mogelijkheid gebruik te maken. Indien het openbaar ministerie tot herroeping wenst over te gaan, dan zal zij u moeten dagvaarden en de zaak aanhangig moeten maken bij de politierechter van de plaats van het misdrijf. De politierechter zal vervolgens moeten oordelen over de opportuniteit van de herroeping, rekening houdend met de concrete omstandigheden van het dossier.